AMI

SUBNEA jest beneficjentem programu szkoleniowo-doradczego pn. Akademia Menadżera Innowacji (V edycja),
nr umowy: AMI.02.21_0093/22_EV, organizowanego i dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program ma na celu zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw poprzez podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udział SUBNEA w AMI jest ukierunkowany na możliwość uzyskania doradztwa w zakresie wdrażenia innowacji generowanych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności B+R, polegającej na projektowaniu i produkcji autorskich, autonomicznych systemów pomiarowych umożliwiających ciągły monitoring wartości parametrów fizyko-chemicznych wody, istotnych dla bytowania organizmów żywych. Zdalny monitoring prowadzony jest między innymi przy zastosowaniu specjalnie skonstruowanych boi pomiarowych OMB LSGF Mark II, wykonujących pomiary trzech parametrów wody morskiej – temperatury, stężenia tlenu rozpuszczonego oraz mętności. Zebrane dane są przesyłane drogą GPRS na serwer, gdzie są dostępne w formie liczbowej i graficznej. Pozwala to na ciągłe monitorowanie parametrów środowiska i szybką reakcję w przypadku ich pogorszenia lub przekroczenia wartości progowych. Takie rozwiązanie pozwala w efektywny sposób przeciwdziałać/minimalizować negatywny wpływ prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze. Może być też stosowane w celu prowadzenia długoterminowych badań warunków panujących w danym akwenie.